Profilering

De Holtkampschool is een katholieke basisschool die ernaar streeft om kinderen in een goed pedagogisch klimaat optimale mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen tot mensen die in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, waarbij ze hun persoonlijke mogelijkheden
zo goed mogelijk leren ontplooien en benutten.

De Holtkampschool:

▪ heeft oog voor talenten van kinderen
▪ biedt doelgericht onderwijs in een professionele werksfeer
  tussen kinderen,ouders en leerkrachten.

"Samen staan we sterk!"

Op de Holtkampschool werken we, behalve met behulp van moderne methoden en materialen, vooral met goed opgeleide mensen die de ontwikkelingen in het onderwijs via na- en bijscholing nauwgezet blijven volgen.
Bij ons onderwijs gaan we uit van de referentieniveaus zoals die door het Ministerie van OCW zijn geformuleerd.

Op school proberen we een omgeving te scheppen waarin onze leerlingen:
● goed kunnen leren
● rustig en zelfstandig kunnen werken
● nieuwsgierig worden naar de wereld om zich heen en zich daarin veilig voelen
● leren omgaan met eigen gevoelens en die van anderen
● zich belangrijk en begrepen voelen
● problemen zelfstandig op kunnen lossen.

Met het PAD-leerprogramma spelen we op de Holtkampschool bewust in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.